วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังรายวิชา

ความคาดหวังในรายวิชาContent Analysis Skill For IT 1-2009
คือ มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการสืบค้น การนำเสนอผลงาน การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น